โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/13 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37899
เด็กชายกิตติธัช กาญจโนปถัมภ์ ม.1/13
1
0 0 0
37905
เด็กชายโกวิทย์ คำลา ม.1/13
2
0 0 0
37908
เด็กชายขวัญพัฒน์ รุ่งทรัพย์เจริญ ม.1/13
3
1 0 0
37912
เด็กชายคเณศนิมิต จิ้นมณี ม.1/13
4
2 0 0
37914
เด็กชายจักรกฤช จันทร์จ้า ม.1/13
5
1 0 2
37921
เด็กชายฉัตรตพิชัย ปอยเดช ม.1/13
6
0 0 1
37941
เด็กชายณัชชนม์ เอกวงษา ม.1/13
7
0 0 0
37974
เด็กชายธนกฤต วราบุญทวีสุข ม.1/13
8
1 0 0
37976
เด็กชายธนดล กัลยาณมิตร ม.1/13
9
0 0 2
37981
เด็กชายธนวัฒน์ เผ่าชวด ม.1/13
10
0 0 0
37998
เด็กชายธาณินทร์ เข็มจีน ม.1/13
11
0 0 1
38024
เด็กชายปกรณ์ พึ่งเกษม ม.1/13
12
0 0 1
38026
เด็กชายปภังกร ปราสาทแสนสวย ม.1/13
13
0 0 2
38033
เด็กชายปัณณวิชญ์ ปิ่นเลิศ ม.1/13
14
0 0 0
38035
เด็กชายปารเมศ งอนรถ ม.1/13
15
0 0 0
38050
เด็กชายพสุเทพ ประเสริฐสังข์ ม.1/13
16
1 0 2
38051
เด็กชายพัชรพล ปันทะวงศ์ ม.1/13
17
0 0 1
38062
เด็กชายเพชรกมล อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.1/13
18
2 0 0
38071
เด็กชายภัทรพล ธาตุทอง ม.1/13
19
0 0 0
38103
เด็กชายวรวิชญ์ ขุมทอง ม.1/13
20
0 0 0
38135
เด็กชายสมพงษ์ แก้วประเสริฐ ม.1/13
21
0 0 0
38139
เด็กชายสรุศักดิ์ สาถั่ว ม.1/13
22
0 0 0
38148
เด็กชายสุวรรณชาติ หลอมกลม ม.1/13
23
0 0 2
38172
เด็กหญิงกรณิศ วงศ์ประกอบกุล ม.1/13
24
1 0 1
38185
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เจริญเขต ม.1/13
25
0 0 1
38224
เด็กหญิงชัญยีสา มะหะรัมย์ ม.1/13
26
0 0 0
38236
เด็กหญิงณภัทร พงศ์ปฏิสนธิ ม.1/13
27
0 0 1
38248
เด็กหญิงณัฐณิชา สมตน ม.1/13
28
0 0 0
38274
เด็กหญิงธัญสุดา ทองใบ ม.1/13
29
0 0 0
38275
เด็กหญิงธันยกานต์ จรสุข ม.1/13
30
0 0 0
38286
เด็กหญิงนวรัตน์ มาจันแดง ม.1/13
31
0 0 0
38288
เด็กหญิงนันทพร รัตนพลแสน ม.1/13
32
0 1 0
38308
เด็กหญิงปริศนา รื่นนุสนธ์ ม.1/13
33
0 0 1
38316
เด็กหญิงปิยธิดา เทียระดา ม.1/13
34
0 0 0
38347
เด็กหญิงภัทรวดี ม่วงมิ่งสุข ม.1/13
35
0 0 2
38348
เด็กหญิงภัทราวรรณ ศักดาบุณยเดชา ม.1/13
36
0 0 0
38381
เด็กหญิงวรรณวิษา เกตุพัฒนกุล ม.1/13
37
0 0 0
38412
เด็กหญิงสิรภัทร จันต๊ะยศ ม.1/13
38
0 0 0
38421
เด็กหญิงสุกัญญา ไชยรักษ์ ม.1/13
39
0 0 1
38452
เด็กหญิงอรัญรวี แซ่ตั้ง ม.1/13
40
0 0 0