โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/12 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37887
เด็กชายกรกฏ สุทธิอาคาร ม.1/12
1
0 0 2
37893
เด็กหญิงกัญกาญ ภพธรรมธนา ม.1/12
2
0 0 0
37910
เด็กชายคณนพัฒน์ บุญคุ้ม ม.1/12
3
0 0 0
37913
เด็กชายคัมภีร์ โมคาพันธ์ ม.1/12
4
0 0 0
37915
เด็กชายจักรกฤษณ์ ชูบุญ ม.1/12
5
7 0 3
37930
เด็กชายโชคศักดิ์ จูงชัยประเสริญ ม.1/12
6
0 0 0
37954
เด็กชายณัฐวุฒิ อุดธิยา ม.1/12
7
0 0 0
37960
เด็กชายเตชินท์ โวหาร ม.1/12
8
0 0 0
37967
เด็กชายทีปกร กาญจนวงศ์ ม.1/12
9
0 0 2
37984
เด็กชายธนวัต บุพตา ม.1/12
10
2 0 1
38028
เด็กชายปรัชญา เตียวประไพ ม.1/12
11
0 0 0
38043
เด็กชายพชร วงศ์ด่านกลาง ม.1/12
12
7 0 1
38060
เด็กชายพีระภัทร แย้มสรวล ม.1/12
13
0 0 1
38066
เด็กชายภเสฐ ศรีไสล ม.1/12
14
0 0 0
38070
เด็กชายภัทรพล ตั้งสุโชติรัตนกุล ม.1/12
15
3 5 3
38081
เด็กชายภูริภัทร เจียมเจริญ ม.1/12
16
2 0 0
38095
เด็กชายเลิศรัตน ฉายเหมือนวงศ์ ม.1/12
17
1 0 2
38102
เด็กชายวรวิช แซ่อื้อ ม.1/12
18
0 0 0
38109
เด็กชายวัชระ ปั้นลิตร ม.1/12
19
0 0 0
38143
เด็กชายสิรภัทร โพธิรัตน์สมบัติ ม.1/12
20
0 0 2
38146
เด็กชายสุทธินัย คำพิลาด ม.1/12
21
0 0 0
38166
เด็กชายภูมิพัฒน์ จิตต์เจตน์ ม.1/12
22
0 0 0
38178
เด็กหญิงกอหญ้า ศรีร่องหอย ม.1/12
23
0 0 2
38187
เด็กหญิงกัลยา ว่านเครือ ม.1/12
24
1 0 0
38238
เด็กหญิงณัจยา จงอักษร ม.1/12
25
0 0 8
38260
เด็กหญิงทิพากร แซ่เจีย ม.1/12
26
0 0 1
38261
เด็กหญิงทิฆัมพร บุปผา ม.1/12
27
0 0 1
38265
เด็กหญิงธนิกา แสงไชย ม.1/12
28
0 0 0
38277
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีวิสุทธิ์ ม.1/12
29
0 0 0
38289
เด็กหญิงนันทิชา วงศ์วานปัญญาสิริ ม.1/12
30
0 0 0
38293
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ขุมทรัพย์ ม.1/12
31
2 0 7
38322
เด็กหญิงพงศ์พัชรา จัยสุวรรณ์ ม.1/12
32
0 0 0
38336
เด็กหญิงพิณทิพย์ ชาพล ม.1/12
33
0 0 2
38337
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองภักดีสกุล ม.1/12
34
0 0 0
38344
เด็กหญิงภรภัทร จันทวงศ์ ม.1/12
35
0 0 0
38405
เด็กหญิงศิริญญา หาญอาษา ม.1/12
36
0 0 2
38410
เด็กหญิงสรินธร เเซ่ตั้ง ม.1/12
37
0 0 0
38432
เด็กหญิงสุพิชญา ชื่นบุญ ม.1/12
38
0 0 0
38434
เด็กหญิงสุพิตา แป้นเกตุ ม.1/12
39
0 0 0
38437
เด็กหญิงสุวีรยา คำสุข ม.1/12
40
0 0 0