โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/12 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูวรรณกร
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37303
เด็กชายเจษฏาพร กลิ่นจันทร์ ม.1/12
1
0 0 0
37311
เด็กชายชัชวัตร อิสระบุตร ม.1/12
2
0 0 0
37314
เด็กชายชัยยะสิทธิ์ ใคร่ครวญ ม.1/12
3
0 0 0
37316
เด็กชายชัยวัฒน์ วรไธสง ม.1/12
4
0 0 0
37389
เด็กชายนันทิพัฒน์ กิตติสมนาคุณ ม.1/12
5
0 0 0
37390
เด็กชายนาธา เปนาละวัด ม.1/12
6
0 0 0
37407
เด็กชายปัณณทัต จรูญเรือง ม.1/12
7
0 0 0
37469
เด็กชายวาทิน วงศ์สวัสดิ์ ม.1/12
8
0 0 0
37477
เด็กชายศักดิพงศ์ ทองเรือง ม.1/12
9
0 0 0
37488
เด็กชายสหรัฐ หงษ์ลอย ม.1/12
10
0 0 0
37492
เด็กชายสิรชัย แซ่ลี้ ม.1/12
11
0 0 0
37503
เด็กชายสุรชัย แซ่ลี้ ม.1/12
12
0 0 0
37507
เด็กชายสุวรรณภูมิ สุอารีเลิศชัย ม.1/12
13
0 0 0
37509
เด็กชายหาญชัย เต่าทอง ม.1/12
14
0 0 0
37519
เด็กชายอภิวัฒน์ ตรีวิสูตร ม.1/12
15
0 0 0
37539
เด็กหญิงกฤตชญา ศรีสถาพร ม.1/12
16
0 0 0
37558
เด็กหญิงขวัญข้าว ลิขิตวัฒนโสกณ ม.1/12
17
0 0 0
37567
เด็กหญิงจารุพร คำวังศรี ม.1/12
18
0 0 0
37569
เด็กหญิงจิรัฏฐ์ เฉิดฉันทวณิช ม.1/12
19
0 0 0
37585
เด็กหญิงชนะกาญจน์ วงศ์ชัย ม.1/12
20
0 0 0
37611
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา บุญทูล ม.1/12
21
0 0 0
37612
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พรมจินดา ม.1/12
22
0 0 0
37621
เด็กหญิงดารุณี แก้วแสงสุข ม.1/12
23
0 0 0
37647
เด็กหญิงนัชชา พุ่มพันธ์ ม.1/12
24
0 0 0
37656
เด็กหญิงบัณฑิตา มาทองแดง ม.1/12
25
0 0 0
37666
เด็กหญิงปรีชญา ปิ่นวิถี ม.1/12
26
0 0 0
37672
เด็กหญิงปาริฉัตร โรจน์บุญถึง ม.1/12
27
0 0 0
37684
เด็กหญิงพรรณภัทร ปิ่นทอง ม.1/12
28
0 0 0
37687
เด็กหญิงพรสิริ เกตวานุสรณ์ ม.1/12
29
0 0 0
37689
เด็กหญิงพัชรพรรณ กลิ่นขาว ม.1/12
30
0 0 0
37695
เด็กหญิงพิมญาดา เทพนวน ม.1/12
31
0 0 0
37740
เด็กหญิงวรวลัญช์ วรานิธิชาโรจน์ ม.1/12
32
0 0 0
37763
เด็กหญิงศิริจรรยา รัตนชัย ม.1/12
33
0 0 0
37769
เด็กหญิงศุภเมทินี พุ่มเพชร ม.1/12
34
0 0 0
37773
เด็กหญิงสิรินทิพย์ ตั้งวัฒนดิลกกุล ม.1/12
35
0 0 0
37780
เด็กหญิงสุพิชญา คำสัตย์ ม.1/12
36
0 0 0
37786
เด็กหญิงสุภัสสร เสือนาค ม.1/12
37
0 0 0
37801
เด็กหญิงอรวรินทร์ ศรีประกอบ ม.1/12
38
0 0 0
37806
เด็กหญิงอรไพลิน โล่ห์เมฆินทร์ ม.1/12
39
0 0 0
37808
เด็กหญิงอัญญาณี เหมือนทิม ม.1/12
40
0 0 0