โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/11 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37885
เด็กชายกมลวรรษ ตรีรส ม.1/11
1
4 1 0
37906
เด็กชายก้องภพ ลิ้มมหาศาล ม.1/11
2
0 0 2
37917
เด็กชายจิตติพัฒน์ ไกลมะณี ม.1/11
3
0 0 0
37927
เด็กชายชัยภัทย์ เจริญสิริวรรณ ม.1/11
4
4 1 6
37961
เด็กชายต่อพงศ์ จันทร์นุ่ม ม.1/11
5
11 1 4
37963
เด็กชายทรงพล เทพคุณ ม.1/11
6
0 0 3
37964
เด็กชายทักษ์ดนัย ลี้ตระกูล ม.1/11
7
13 0 5
37977
เด็กชายธนทัต บุญธรรม ม.1/11
8
0 0 5
37978
เด็กชายธนพงษ์ ศรีสุรีย์ไพศาล ม.1/11
9
0 0 0
38019
เด็กชายนิติพล บัญชานุกูลกิจ ม.1/11
10
1 0 0
38039
เด็กชายพงศกร เชื้อบุญทรง ม.1/11
11
0 0 1
38061
เด็กชายพุฒิสรรค์ ชั้นดี ม.1/11
12
3 0 1
38113
เด็กชายวีรศิษฏ์ หมั่นเพียร ม.1/11
13
0 0 3
38142
เด็กชายสินธุศักดิ์ บุญเสด ม.1/11
14
0 0 0
38153
เด็กชายอนาวิน บุญทศ ม.1/11
15
0 0 1
38158
เด็กชายอัคคัญญ์ จันทร์ทิม ม.1/11
16
0 0 1
38160
เด็กชายอัมรินทร์ บุญเชิด ม.1/11
17
0 0 3
38176
เด็กหญิงกวินธิดา บุญเงิน ม.1/11
18
0 0 4
38184
เด็กหญิงกันยาวีร์ มหาราช ม.1/11
19
0 0 0
38189
เด็กหญิงกัลยานิมิตร นารอด ม.1/11
20
1 0 0
38195
เด็กหญิงกีรัตยา บุญหาญ ม.1/11
21
0 0 0
38197
เด็กหญิงกุลสิรี พรมขุนทด ม.1/11
22
0 0 3
38199
เด็กหญิงเกวลี ปั้นสำรอง ม.1/11
23
1 0 0
38222
เด็กหญิงชัญญานิษฐ์ แก้วพวง ม.1/11
24
6 0 3
38228
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สิงห์อุดม ม.1/11
25
0 0 0
38255
เด็กหญิงดลลชา สุตาถี ม.1/11
26
0 0 4
38264
เด็กหญิงธนัชพร ใจกล้า ม.1/11
27
1 0 1
38287
เด็กหญิงนวรัตน์ อำนาจเจริญ ม.1/11
28
0 0 0
38317
เด็กหญิงปิยะฉัตร ก้ำสิงนอก ม.1/11
29
3 0 3
38319
เด็กหญิงปุณฑรี ครุฑบุญยงค์ ม.1/11
30
1 0 1
38323
เด็กหญิงพนิดา คงนาขา ม.1/11
31
0 0 1
38329
เด็กหญิงพัชรพร บุญเกื้อ ม.1/11
32
0 0 3
38346
เด็กหญิงภัณฑิรา สายจันทร์ ม.1/11
33
0 0 0
38394
เด็กหญิงวิรัญญา ป้อมสะแก ม.1/11
34
0 0 5
38396
เด็กหญิงวิลาสินี ประเสริฐเลิศวัฒนา ม.1/11
35
0 0 1
38409
เด็กหญิงศุภรัตชยา คำมะนาง ม.1/11
36
2 0 0
38440
เด็กหญิงอธิชา กิตติคุณศรี ม.1/11
37
0 0 2
38445
เด็กหญิงอภิญญา สนิทพจน์ ม.1/11
38
0 0 0
38447
เด็กหญิงอมิตตา ทรัพย์เอนก ม.1/11
39
0 0 3
38454
เด็กหญิงอรุณพร เล็บครุฑ ม.1/11
40
0 0 0