โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/10 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37890
เด็กชายกฤษฎา เตาให ม.1/10
1
1 0 0
37900
เด็กชายกิตติพงศ์ งามญาติ ม.1/10
2
0 0 0
37911
เด็กชายคณสรณ์ งามเเท้ ม.1/10
3
4 0 0
37920
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เพ็ชรร้อน ม.1/10
4
0 0 0
37942
เด็กชายณัชธภากร สุขศิริ ม.1/10
5
5 0 0
37956
เด็กชายดนัย สอดพรมราช ม.1/10
6
0 0 0
37979
เด็กชายธนภูมิ คุ้มธเรศ ม.1/10
7
0 0 0
37995
เด็กชายธนโชติ เลิศพงษ์ทวี ม.1/10
8
0 0 0
37997
เด็กชายธวัชชัย สุดชเนย์ ม.1/10
9
0 0 0
38000
เด็กชายธียศ เพียนอก ม.1/10
10
0 0 0
38022
เด็กชายบุญมี ขันธวิเชียร ม.1/10
11
3 0 0
38042
เด็กชายพชร จิรวัฒน์กุล ม.1/10
12
0 0 0
38093
เด็กชายราเชน ปุนละมี ม.1/10
13
4 0 0
38104
เด็กชายวราวุฒิ พินใย ม.1/10
14
0 0 0
38108
เด็กชายวัชระ ประทุมชาติ ม.1/10
15
2 0 0
38111
เด็กชายวาสิทธิ์ แก้วกลางเมือง ม.1/10
16
0 0 0
38118
เด็กชายวุฒิไกร ปริญ ม.1/10
17
0 0 0
38120
เด็กชายเวทรรด สวนเเก้ว ม.1/10
18
1 0 0
38133
เด็กชายสนธยา บรรทร ม.1/10
19
1 0 0
38136
เด็กชายสรยุทธ ขอเจริญ ม.1/10
20
0 0 0
38168
เด็กหญิงกนกกานต์ มะณีโชติ ม.1/10
21
0 0 0
38223
เด็กหญิงชัญญานุช ราชวงค์ ม.1/10
22
0 0 0
38231
เด็กหญิงญาณิศา ดวงฉิมมา ม.1/10
23
0 0 0
38282
เด็กหญิงนภารัตน์ ตั้งโชควิพุธ ม.1/10
24
0 0 0
38309
เด็กหญิงปรียาพร บุญช่วย ม.1/10
25
0 0 0
38320
เด็กหญิงปุณยาพร จริตกูล ม.1/10
26
0 0 0
38332
เด็กหญิงพัธราวดี หินกลาง ม.1/10
27
2 0 0
38353
เด็กหญิงภารดา บุญปัญญา ม.1/10
28
0 0 0
38355
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ลีจ้อย ม.1/10
29
0 0 0
38383
เด็กหญิงวรรณสิริ เทศนิกร ม.1/10
30
0 0 0
38387
เด็กหญิงวริยา เนกขัมม์ ม.1/10
31
0 0 0
38397
เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา รุ่งสาง ม.1/10
32
0 0 0
38402
เด็กหญิงศศิประภา สังฆทิพย์ ม.1/10
33
0 0 0
38406
เด็กหญิงศิริวารินทร์ เบ็ญจานุวัตร ม.1/10
34
0 0 0
38411
เด็กหญิงสินาภรณ์ เสียงเสนาะ ม.1/10
35
0 0 0
38416
เด็กหญิงสิริณดา ถาวรนารถ ม.1/10
36
0 0 0
38419
เด็กหญิงสิริลัมพา ปริละออง ม.1/10
37
0 0 0
38435
เด็กหญิงสุมิตรทรา ทาชัย ม.1/10
38
2 4 0
38446
เด็กหญิงอภิสรา สุ่ยหล้า ม.1/10
39
0 0 0
38459
เด็กหญิงอารยา ไชยนาท ม.1/10
40
0 0 0