โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37909
เด็กชายเขมชาติ น่าคิดมั่งมี ม.1/1
1
0 0 1
37932
เด็กชายโชติภูมิ พุฒิภูติ ม.1/1
2
0 0 0
37935
เด็กชายณฐกฤต สุขสุทธิ์ ม.1/1
3
0 0 0
37947
เด็กชายณัฐชนนท์ อำนวยพินิจ ม.1/1
4
1 0 0
37949
เด็กชายณัฐพงษ์ ยงยิ่ง ม.1/1
5
0 0 1
37951
เด็กชายณัฐพัชร์ มโนกิจพงศ์พันธ์ ม.1/1
6
0 0 0
37986
เด็กชายธนวิทย์ ธนะเจตนารมย์ ม.1/1
7
1 0 0
38005
เด็กชายธีรเดช อุตราช ม.1/1
8
0 0 0
38030
เด็กชายปวริศร์ เทศานอก ม.1/1
9
0 0 0
38031
เด็กชายปวิช ปวราจารย์ ม.1/1
10
0 0 0
38032
เด็กชายปวีร์กานต์ เชื้อสุข ม.1/1
11
0 0 2
38037
เด็กชายปุญญพัฒน์ ปานรอด ม.1/1
12
0 0 1
38044
เด็กชายพนา ตรีรัตนจารุ ม.1/1
13
3 0 2
38047
เด็กชายพลชัช ทิพย์ธนทรัพย์ ม.1/1
14
2 1 1
38080
เด็กชายภูริณัช จิตต์สวัสดิ์ ม.1/1
15
3 0 0
38084
เด็กชายยศพนธ์ สินธุวานนท์ ม.1/1
16
0 0 0
38091
เด็กชายรัฐภาคย์ จำปาบุรี ม.1/1
17
1 0 1
38092
เด็กชายรัฐศาสตร์ เจริญวงศ์สิริกุล ม.1/1
18
1 0 0
38105
เด็กชายวรเศรษฐ์ อภิโชติสัมฤทธิ์ ม.1/1
19
0 1 0
38112
เด็กชายวิญญู สร้อยสาวะ ม.1/1
20
0 0 1
38117
เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญสรรค์ ม.1/1
21
0 0 0
38130
เด็กชายศุภสิน ฉลาดล้ำสกุล ม.1/1
22
1 0 0
38150
เด็กชายอชิรวิชณ์ บุดดา ม.1/1
23
0 0 0
38167
เด็กหญิงกชมน สาครประสิทธิ์ ม.1/1
24
1 0 0
38174
เด็กหญิงกวิตา คะชานันท์ ม.1/1
25
0 0 0
38181
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ พัดทอง ม.1/1
26
0 0 0
38186
เด็กหญิงกัลยวีร์ กาญจน์ลัทธ์ ม.1/1
27
0 0 0
38230
เด็กหญิงญาณาธิป บุญถึง ม.1/1
28
0 0 1
38234
เด็กหญิงฐิติวรดา โพธินาม ม.1/1
29
1 0 1
38266
เด็กหญิงธนิษฐา อมรบัณฑิตวงษ์ ม.1/1
30
1 0 1
38279
เด็กหญิงนภัสสร ประทุมแก้ว ม.1/1
31
0 0 0
38338
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นามวิชา ม.1/1
32
0 0 0
38371
เด็กหญิงรุ่งมณีรัตน์ ตั้งพรสิริกุล ม.1/1
33
0 0 0
38372
เด็กหญิงลักษิกา ห้วงน้ำ ม.1/1
34
0 0 0
38380
เด็กหญิงวรรณภา ศรีบุรี ม.1/1
35
0 0 0
38425
เด็กหญิงสุตาภัทร สว่างตระกูล ม.1/1
36
0 0 0