โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูชนัสนันท์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37282
เด็กชายกวิน คงสิริพรชัย ม.1/1
1
0 0 0
37290
เด็กชายคชาทัช รวีโชคเดโช ม.1/1
2
0 0 0
37310
เด็กชายชัชพิมุข ภูกัน ม.1/1
3
0 0 0
37330
เด็กชายณัฏชนินท์ ปรางศร ม.1/1
4
0 0 0
37345
เด็กชายทรงพล อ่อนนอก ม.1/1
5
0 0 0
37358
เด็กชายธนภัทร กอเจริญวิทย์ ม.1/1
6
0 0 0
37376
เด็กชายธันวา สีสุข ม.1/1
7
0 0 0
37377
เด็กชายธีรดนัย บุญเครือพันธ์ ม.1/1
8
0 0 0
37398
เด็กชายปฏิพน บัญชากิติคุณ ม.1/1
9
0 0 0
37399
เด็กชายปณิธาน อารีย์วัฒนพงษ์ ม.1/1
10
0 0 0
37414
เด็กชายพงศกร เหมลา ม.1/1
11
0 0 0
37417
เด็กชายพชร ขำหิรัญ ม.1/1
12
0 0 0
37422
เด็กชายพฤทธิพร ปูชิตากร ม.1/1
13
0 0 0
37435
เด็กชายพุฒิพงศ์ โพธิ์ขาว ม.1/1
14
0 0 0
37439
เด็กชายภาณพ เศวตธนากุล ม.1/1
15
0 0 0
37464
เด็กชายวรรณกิจ ลุประสงค์จิตร์ ม.1/1
16
0 0 0
37468
เด็กชายวันรุ่ง เอกชนะกุล ม.1/1
17
0 0 0
37476
เด็กชายศรัณยู มูลตรีปฐม ม.1/1
18
0 0 0
37478
เด็กชายศักย์ศรณ์ บุบผาโภชน์ ม.1/1
19
0 0 0
37497
เด็กชายสุขุม พาณิชยมงคล ม.1/1
20
0 0 0
37541
เด็กหญิงกฤติยา เอมใจ ม.1/1
21
0 0 0
37555
เด็กหญิงกุลธิดา ไชยรินทร์ ม.1/1
22
0 0 0
37568
เด็กหญิงจินฑ์จุฑา สมีราย ม.1/1
23
0 0 0
37573
เด็กหญิงจิราภัค บุญโกศล ม.1/1
24
0 0 0
37622
เด็กหญิงตรีทิพย์ ศรีภา ม.1/1
25
0 0 0
37637
เด็กหญิงธิติพร โกกลางดอน ม.1/1
26
0 0 0
37645
เด็กหญิงนฤมลภรณ์ ชุมสงฆ์ ม.1/1
27
0 0 0
37655
เด็กหญิงเนรัญชา กลิ่นพุดตาล ม.1/1
28
0 0 0
37657
เด็กหญิงบูรตา เพชรปัญญา ม.1/1
29
0 0 0
37738
เด็กหญิงวรรณวริน ภู่เต็ง ม.1/1
30
0 0 0
37742
เด็กหญิงวรัญญา มามูล ม.1/1
31
0 0 0
37743
เด็กหญิงวรัญญา อติกนิษฐ ม.1/1
32
0 0 0
37770
เด็กหญิงศุลีพร ช่างเกวียน ม.1/1
33
0 0 0
37779
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ตามจิตเจริญ ม.1/1
34
0 0 0
37804
เด็กหญิงอริสา กิตติพลังชัย ม.1/1
35
0 0 0
37816
เด็กหญิงอิสรีย์ เนตรอริยสกุล ม.1/1
36
0 0 0